For any queries in accomodation contact

The Team

TECHNOLOGY STUDENTS’ GYMKHANA

Indian Institute of Technology, Kharagpur
Fax: +91-3222 28117
admin@ktj.in

Phone:
+91-8969034844

Anmol Shakya

Phone:
+91-9545678219

Akash Barwat

Phone:
+91-8436961333

Ashwini Wankhede

Phone:
+91-9800225444

Nilesh Suthar

Phone:
+91-9002857888

Bhavya Jain

Phone:
+91-9874357748

Anusha Sharan

Phone:
+91-7407620008

Anamika Nath

Phone:
+91-9932459449

Avakash Kumar Sahoo

Phone:
+91-9474414639

Umar Chand

Phone:
+91-9609754081

Rahul Kumar

Phone:
+91-9163140665

Rajesh Taparia

Phone:
+91 9609800262

Anand Kumar

Phone:
+91-8768886662

Darshak Mehta

Phone:
+91-7205833196

Sambhrant Kumar Singh

Phone:
+91-8768366660

Khushaal Jaiswal

Phone:
+91-7382981130

Vamsi Laveti

Phone:
+91-8436941999

Ritesh Kumar

Phone:
+91-99320224529

Rohit Raj

Phone:
+91-9430004032

Shubham Kumar